یخچال فریزر پلادیوم دوقلو مدل Unique PD23

قیمت: ۲۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۷۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم دوقلو مدل Prime PD24

قیمت: ۲۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان۲۰,۹۲۹,۰۰۰ تومان

ساید بای ساید پلادیوم مدل Royal PD51

قیمت: ۲۴,۵۱۷,۰۰۰ تومان۲۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Wide PD32

قیمت: ۱۳,۹۸۲,۰۰۰ تومان۱۳,۸۳۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Cara PD14

قیمت: ۵,۸۳۷,۰۰۰ تومان۵,۷۷۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Smile PD11

۴,۳۹۳,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Style PD35

قیمت: ۱۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Ultima PD35

قیمت: ۱۲,۴۵۲,۰۰۰ تومان۱۲,۳۲۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Fresh PD34

قیمت: ۱۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان۱۱,۸۵۸,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Star PD27

قیمت: ۹,۶۸۲,۰۰۰ تومان۹,۵۸۵,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Harmony PD20

قیمت: ۸,۹۹۷,۰۰۰ تومان

یخچال پلادیوم مینی مدل Compact PDًR7

۳,۲۹۴,۰۰۰ تومان