ساید بای ساید پلادیوم مدل Royal PD51

قیمت: ۲۴,۵۱۷,۰۰۰ تومان۲۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان

فریزر پلادیوم مدل Store PDF10

تماس بگیرید

فریزر پلادیوم مینی مدل Compact PDF7

۳,۶۰۶,۰۰۰ تومان

یخچال پلادیوم مینی مدل Compact PDًR7

۳,۲۹۴,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم دوقلو مدل Prime PD24

قیمت: ۲۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان۲۰,۹۲۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم دوقلو مدل Unique PD23

تماس بگیرید

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Cara PD14

قیمت: ۵,۸۳۷,۰۰۰ تومان۵,۷۷۹,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Fresh PD34

قیمت: ۱۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان۱۱,۸۵۸,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Harmony PD20

قیمت: ۸,۹۹۷,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Smile PD11

۴,۳۹۳,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Star PD27

قیمت: ۹,۶۸۲,۰۰۰ تومان۹,۵۸۵,۰۰۰ تومان

یخچال فریزر پلادیوم کمبی مدل Style PD35

قیمت: ۱۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان