جشنواره محصولات ویژه لباسشویی و استایلر” شامل تخفیف به شرط نصب ، از روز سه شنبه 3 بهمن 96 تا روز یک شنبه 8 بهمن 96 ، مطابق مدلهای جدول ذیل اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است مهلت نصب دستگاهها تا روز یک شنبه 15 بهمن 96 می باشد.

جشنواره ویژه محصولات لباسشویی و استایلر